Litteratur

LITTERATUR KRING WITTINGMETODEN

Nyfiken på Wittingmetoden? Eller vill du introducera någon kollega till Wittingmetoden? Wittingföreningens nya bok, ”Wittingmetoden helt enkelt” har gjort det mycket lättare.
Boken inleds med en metodpresentation sedan ligger fokus på skildringar av arbetet med Wittingmetoden. Lärare berättar om möten med elever i vitt skilda situationer. I berättelserna skildras Wittingarbetets olika delar: allt från hur ljud upptäcks och omvandlas till skrift, till hur associerandet leder till ett eget språkligt skapande.
Beställ på kontakt@wittingforeningen.se
Pris 100 kr + porto

Maja Wittings böcker om metoden Beställs från Verti AB

www.yourvismawebsite.com/verti-ab

+46 (0)70 5587100
stefan@verti.se


Fullständig förteckning över Maja Wittings hela författarskap finns på
LIBRIS – sökning: Witting, Maja (kb.se)

Wittingmetoden, en metod för läs- och skrivinlärning. Här beskrivs teori och prakti för tillämpningsområden,  nyinlärning (metodens tillämpning för nybörjare), och ominlärning (metodens tillämpning för elever med läs- och skrivsvårigheter). Författaren ger också sin syn på begreppet metod under rubriken ”Att välja och följa en metod”. ISBN 91-7724-020-0
Boken Vägledning i det praktiska metodarbetet ger en noggrann beskrivning av hur man arbetar enligt Wittingmetoden samt de övningsserier läraren följer.  Boken innehåller tre större avsnitt. I ett av dem behandlas den grundläggande läs- och skrivinlärningen för elever som är nybörjare. Ett annat avsnitt innehåller motsvarande verksamhet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det tredje rör elevernas uppgift att lära sig tillämpa principerna för hur ljudstridiga ord stavas. Till var och en av dessa beskrivningar finns finns de övningsserier som ger ryggraden i själva arbetet med eleverna. Utörligare teoretiska resonemang  kring arbetet finner man i grundboken ”Wittingmetoden – en läs- och skrivinlärningsmetod”. ISBN 91-7724-075-8
Angående boken  ”Wittingmetodens terminologi – Metodsammanfattning ordförklaringar och litteraturpresentation” skriver Maja Witting: När man vill lära känna en metod, kan det sällan ske, utan att man ägnar en hel del uppmärksamhet åt den terminologi som är karakteristisk för metoden. Boken innehåller en kortfattad metodbeskrivning, där man alltså möter termerna i sitt sammanhang. Dessutom beskrivs varje enskild term med hänvisning till hennes tidigare utgivna metodböcker. Sist i boken presenteras ett urval av artiklar som varit publicerade i metodens tidskrift Metodkontakt samt några rapporter och doktorsavhandlingar, som belyser metoden. ISBN 978-91-976959-5-4

Maja Witting berättar om Wittingmetoden – CD-skiva Maja Witting berättar under 20 minuter om sin metod.

Vad behöver eleverna behärska innan själva läs- oh skrivinlärningen börjar för att läs- och skrivinlärningen skall bli framgångsrik och läsning och skrivning är det bra att behärska, om läs- och skrivinlärningen skall bli framgångsrik och läsning och skrivning positiva upplevelser? Hur blir man bra på att avgöra, om man verkligen kan det som det var meningen att man skulle lära sig? Svaren på dessa frågor är det centrala innehållet i Före läs- och skrivinlärningen. Författaren beskriver här, hur eleverna blir väl förberedda genom att uppleva språkets ljud, fördjupa sina begrepp, använda det talade språket, lyssna på det skrivna och få hjälp att öva sig i att ta ansvar för sitt eget lärande. Det framgår också, hur denna förberedande verksamhet anknyter till uppgiften att lära sig läsa och skriva. ISBN 91-7724-972-0
Grundelement i Wittingmetoden – elevansvar och arbete med innehållsneutrala språkstrukturer får man en god inblick i hur Wittingmetodens arbetsmaterial – de innehållsneutrala språkstrukturerna – ger eleverna speciella möjligheter att utnyttja sin språkliga och begreppsliga förmåga som grund i läs- och skrivinlärningen. Maja Witting beskriver också hur metodens självständighets-övningar stimulerar eleverna att successivt ta ett ökande ansvar för sin inlärning. ISBN 91-7724-304-8
Kopieringspärmen, som är ett ovärderligt komplement till arbetet med metoden, innehåller kopieringsunderlag till de förberedande lästexterna och även texterna till stavningsarbetet. Där finns även förslag hur man på ett bra sätt skriver ”formar” versaler och gemena bokstäver när de ska textas. Kopieringspärmen kan med fördel användas såväl i nyinlärning som i ominlärning. Den kan, som redan nämnts, också användas när man fortsätter med stavningsarbetet och vidareutveckling av ämnet svenska.Storlek: 265 x 320

Läshäften, Maja Witting
Åtta läshäften avsedda som en del av introduktionen till elevernas fria läsning

1. Tor och Sara
2. Tomas och Erik
3. En brasa på våren
4. Maja hälsar på
5. Sara och Tor får brev
6. Erik och Tomas tänker efter
7. Ett brev till Maja
8. Där mormor bor

Sidor: ca: 8
Bandtyp: Häftad
Storlek: 148 x 210 ISBN 91-7724-077-4, (078-2, 079-0, 080-4, 081-2, 082-0, 083-9, 084-7)

Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva innehåller den speciella variant av Wittingmetoden som är tillämplig när elever med ett annat förstaspråk ska lära sig läsa och skriva svenska. Principerna och grunddragen är desamma som för svensktalande elever, men man bygger upp övningarna med hänsyn till hur de språk som är elevernas förhåller sig till det svenska språket. ISBN 91-646-1464-6
Ominlärning – ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter ger en god inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av Wittingmetoden kan bearbeta svårigheterna. Maja Witting visar hur metoden utvecklats tack vare ett nära och mångårigt samarbete med elever. Hon klargör också hur metoden fått sin teoribas genom många och inträngande analyser av det praktiska arbetet. Karaktäristiska drag i metodarbetet beskrivs också liksom exempel på positiva erfarenheter av ominlärningsarbetet med elever i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningar. ISBN 91-7724-537-7
Wittingmetoden och metodfriheten Maja Witting, citat: ”Den frihet att välja metod man som lärare har innebär att man får – och även bör – pröva sig fram bland de pedagogiska förfaringssätt som står till buds.” I kapitel 1 beskriver författaren metodutvecklingen i ljuset av den atmosfär av tilltro och förtroende som metodfriheten gav åt arbetet i skolan. Kapitel 2 innehåller en redogörelse för hur metoden blev indragen i den debatt som ägde rum under åren 1977-1986.I det tredje och sista kapitlet beskriver hon slutligen hur Wittingmetodarbetet har kunnat gå vidare och vilken betydelse metodens tidskrift ”Metodkontakt” har haft.Kort sammanfattningRecension ISBN 91-646-2259-2
Wittingmetodens idébakgrund beskriver Maja Witting metodens teoribas på ett detaljrikt och analyserande sätt. Framställningen ger en värdefull inblick i hur metodens huvuddrag kan förstås och förklaras utifrån teori, och hur teoribakgrunden alltså blir en effektiv hjälp i den praktiska metodtillämpningen. Boken är en källa till ovärderlig kunskap både för den som behöver fördjupa sitt metodkunnande och för den som vill ha en grundlig kännedom om dess teoriförankring. ISBN 91-646-2145-6