Sally Shaywitz, professor vid Yaleuniversitetet, anser också att dyslexi kan åtgärdas och beskriver behovet av ett arbetssätt som liknar Wittingmetoden.

Läs Kerstin Hyrefelts svenska introduktion till ”Redefining Literacy a Conversation with Sally Shaywitz”.
Sally Shaywitz är professor i barn- och ungdomsmedicin vid Yaleuniversitetet. I sin forskning har hon bland annat intresserat sig för vad som händer i hjärnan vid inlärning.
Denna artikel slår fast att talet är medfött, men inte skriften. Att erövra ljudmedvetenhet är en viktig förutsättning för att lära sig att läsa. För att personer med lässvårigheter ska lyckas med sin läsinlärning är det nödvändigt att de erövrar fonologisk medvetenhet. Det föreligger mycket starka bevis för att dessa personer behöver ett läsinlärningsprogram som både består av en tydlig fonologisk metod och också övningar i läsförståelse. Shaywitz påpekar att ett fonologiskt program är bra för alla elever. En säker avkodning ger förutsättningar att kunna utveckla god förståelse.
Hon menar också att det är viktigt att identifiera barn med fonologiska svårigheter tidigt för att kunna ge intensiv hjälp omgående. Barn som har biologiskt baserade svårigheter har goda möjligheter att lära, men de behöver mer direkt instruktion, mer intensivt arbete och under längre tid än vad andra behöver.
En intressant fråga som Shaywitz hoppas kunna ge svar på inom några år är om mönstren och aktiviteten i hjärnan kan ändras efter fonologisk övning.
Artikeln tar även upp skillnader mellan pojkar och flickor. I forskningsstudien var det lika många pojkar som flickor som hade svårigheter. Vi brukar ofta tro att det är en större andel pojkar med lässvårigheter, men troligen är det pojkars beteende som gör att vi oftare lägger märke till dem. Däremot används hjärnan på olika sätt av pojkar och flickor när de ska lösa samma uppgift.
Läs Redefining Literacy

Du gillar kanske också...