Vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi – Ominlärning

Dyslexi/Läs-och skrivsvårigheter går att förebygga och åtgärda med Wittingmetoden.

Med Wittingmetoden kan du bli fri att – utan hjälpmedel – läsa och skriva vad du vill

Definition:”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” (Dyslexi, Høien/ Lundberg 1999) ”Förståelseprocessen påverkas direkt genom de fonologiska svårigheter som karakteriserar dyslexiproblematiken.” (Dyslexi, Høien/ Lundberg 1999)

Ominlärning används när eleven – barn eller vuxen – av olika skäl har misslyckats med sin första läs- och skrivinlärning. Eftersom betingelser och svårigheter varierar från elev till elev, så sker undervisningen oftast en mot en. Optimalt är att ha tre 20-minuterslektioner/vecka. Korta lektioner behövs eftersom metoden föutsätter stor koncentration. Tillsammans med inlästa läromedel och lite schemaanpassning åtgärdar man läs- och skrivsvårigheter på ca 40 klocktimmar/läsår. Metoden är alltså mycket resurseffektiv. Hur lång tid varje elev behöver är individuellt och kan variera från ett till tre läsår.

I metoden ingår att ge eleven övertygelse om att målet är inom räckhåll. Genom att man i Wittingmetoden alltid utgår från det säkra och gör delmålen tydliga och mätbara, stärks denna övertygelse steg för steg och arbetet blir meningsfullt.

Läs Maja Wittings artikel  Ominlärning MW  ur Metodkontakt 1997:4

Wittingmetoden är en noggrann läs- och skrivmetod där lärare med hög kompetens och elev tar ett gemensamt ansvar för elevens läs- och skrivutveckling.

Arbetsmaterialet är innehållsneutrala språkstrukturer som används tudelat i symbolfunktion och i arbetet med förståelse och innehållsskapande.

Läs en dyslektikers gripande berättelse, Min långa väg till skriftspråket

Under rubriken ”Metodkontakt” i vänsterspalten kan du hitta många artiklar av personer som beskriver hur deras läs- och skrivsvårigheter avhjälpts med Wittingmetoden.